REHABILITACIO - FISIOTERAPIA

Afegim VIDA als anys

- Electroterapia, Laserterapia, Magnetoterapia, Mecanoterapia

- Técniques manipulatives vertebrals

- Técniques Cinesiteràpiques

- Masoterapia

- Dolors vertebrals, Escoliosis, Cifosis

- Rehabilitació Traumatològica, Reumatològica, Deportiva, Post-quirúrgica

- Rehabilitació a domicili

- Tractamens personalizats
Que és?

En 1986 la OMS va definir la Medicina Física i Rehabilitació com «el conjunt de mesures socials, educatives i professionals destinades a restituir al pacient minusvàlid la major capacitat i independència possibles».

A partir de que l'any 2000 l'OMS introduís la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat (CIF-2000) i la Salut. El funcionament i la discapacitat d'una persona es conceben com una interacció dinàmica entre els estats de salut i els factors contextuals, tant personals com a ambientals, la qual cosa implica la participació activa de la persona a la qual concerneix la seva pròpia rehabilitació i el deure la societat amb les persones minusvàlides, englobant totes les mesures destinades a prevenir o a reduir al mínim inevitable les conseqüències funcionals, físiques, psíquiques, socials i econòmiques de les malalties i quantes situacions originin minusvalidesa transitòria o indefinida.

D'altra banda, la Secció de Medicina Física i Rehabilitació(MFR) de la Unió Europea de Metges Especialistes (UEMS), en la seva comesa de normalització i homologació internacional versa la seva doctrina científica i la seva fer humanístic en dos contextos, el de la prevenció i curació a través de la Medicina Física i el del maneig de la discapacitat en el nivell terciari d'atenció a la salut, mitjançant la Rehabilitació. D'aquesta manera, aquesta especialitat té una entitat pròpia que la fa diferent i independent de les altres, tipificada legalment, socialment reconeguda i amb un àmbit internacional d'acceptació que determina que l'especialitat de Medicina Física i Rehabilitació estigui unànimement reconeguda en l'àmbit de la Unió Europea.

En el Ministeri de Sanitat i Consum d'Espanya, Medicina Física i Rehabilitació (d'ara endavant MFR) es defineix com l'especialitat mèdica a la qual concerneix el diagnòstic, avaluació, prevenció i tractament de la incapacitat encaminats a facilitar, mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional i independència possibles.

Funcions

Son tres: Assistencial, Docent i Investigadora i de Gestió.

- Funció Assistencial

Relació que el fisioterapeuta, com a professional sanitari, estableix amb una societat sana i malalta amb la finalitat de prevenir, guarir, i recuperar per mitjà de l'actuació i tècniques pròpies de la fisioteràpia. El fisioterapeuta haurà d'establir una valoració prèvia i personalitzada per a cada malalt, i emetre el diagnòstic fisioteràpic, que consistirà en un sistema d'avaluació funcional i un sistema de registre i història clínica de fisioteràpia, en funció dels quals plantejarà uns objectius terapèutics, i en conseqüència dissenyarà un pla terapèutic utilitzant per a això els agents físics propis i exclusius de la seva disciplina. Sense cap gènere de dubtes, l'eina principal del fisioterapeuta és la mà, i en conseqüència, la teràpia manual.

- Funció Docent i Investigadora

La Fisioteràpia és una professió sanitària que està integrada a la Universitat; correspon doncs al fisioterapeuta docent proporcionar una formació qualificada als seus alumnes i adaptar-se als nous avanços científics que es produeixin en la professió, per així poder proporcionar una formació en tot moment actualitzada i participar en estudis d'investigació propis de la seva disciplina.

- Funció de Gestió

El Fisioterapeuta pugues o no tenir la responsabilitat de participar en la Gestió dels Gabinets o Centres de Fisioteràpia on realitza la seva activitat sanitària, variant això segons la legislació vigent de cada país.

Copyright © 2020. All Rights Reserved. Centre de Traumatologia i Rehabilitació, S.L.P. - CIF B58127044